0. Informacje ogólne
Biuro Aktywności Górskiej (dalej w skrócie BAG) w ramach wyprawy oferuje turystom (dalej Klient) tylko i wyłącznie usługę przewodnictwa górskiego. Pozostałe świadczenia zawarte w cenie wyglądają następująco:

 • transport: uczestnicy składają się na koszt zakupu paliwa i innych opłat (autostrady, winiety) do prywatnego samochodu przewodnika, dotyczy to zarówno wpłat w złotówkach jak i innych walutach
 • zakwaterowanie: kwoty w walutach obcych, są jedynie zbierane i przekazywane następnie osobie która dostarcza tę usługę i wystawia dowody wpłat
 • ubezpieczenie: jest zawierane w STU Hestia tytułem następstw nieszczęśliwych wypadków wraz z akcją śmigłowcową i kosztami leczenia
 • sprzęt udostępniany turystom jest prywatnym sprzętem przewodnika

Kluczowym dokumentem określającym program usługi oraz warunki pozostałych świadczeń są informacje o poszczególnych wyprawach.

 

1. Zgłoszenie udziału – rezerwacja

 a. Zgłoszenie udziału – zarezerwowanie miejsca następuje po przesłaniu formularza zgłoszenia. Można to zrobić na jeden z podanych sposobów:

 • wysyłając wypełniony [formularz]
 • wysyłając dane zawarte w formularzu pocztą elektroniczną
 • podając telefonicznie swoje dane zawarte w formularzu

 b. Równocześnie z wysłaniem zgłoszenia należy dokonać wpłaty zadatku w wysokości 500 złotych. Pozostałą kwotę złotówkową należy wpłacić nie później niż 30 dni przed terminem wyjazdu. Można również od razu dokonać całej wpłaty złotówkowej.

Wpłaty należy dokonać:

 • przelewem na rachunek:

  17 1140 2004 0000 3002 3159 8712

 • przekazem pocztowym; na przekazie należy podać swoje imię i nazwisko, wybraną wyprawę i numer telefonu kontaktowego

Uwaga! Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszych warunków.

Pozostałą kwotę wyrażoną w walucie obcej należy dostarczyć w chwili wyjazdu. Nie dokonanie w powyższym terminie wpłat należności za wyprawę może spowodować skreślenie z listy uczestników – na zasadach rezygnacji Klienta.

 c. Aby wyprawa doszła do skutku musi zebrać się minimalna liczba uczestników przewidziana dla każdej wyprawy.

 

2. Cena wyprawy

Cena usługi przewodnickiej jest ceną umowną i zawiera podatek od towarów i usług VAT.

 a. BAG zastrzega możliwość zmiany ceny wyprawy, jeżeli przed jej rozpoczęciem zaistnieją nieprzewidziane okoliczności. Należą do nich:

 • wzrost cen paliw i przejazdów
 • wzrost kursu walut
 • wzrost cen usług oferowanych przez partnerów zagranicznych
 • wzrost ceł, podatków lub opłat lotniskowych

Zmiana może nastąpić najpóźniej 21 dni przed jej rozpoczęciem.

 b. BAG niezwłocznie powiadomi Klienta pisemnie o zmianie ceny wyprawy, ewentualnie innych istotnych warunków wyjazdu. W tym przypadku ma on prawo:

 • przyjąć proponowaną zmianę usługi
 • odstąpić od usługi za niezwłocznym zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku zapłaty kary umownej
 • uczestniczyć w usłudze zastępczej – jeśli jest organizowana – o tym samym standardzie, chyba że zgodzi się na usługę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie;

 

3. Rezygnacja z wyprawy

 a. BAG zastrzega sobie możliwość odwołania wyprawy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej, brak wymaganej ilości uczestników) i niezwłocznego powiadomienia o tym Klienta, ze zwrotem całkowitej dokonanej wpłaty lub propozycją uczestnictwa w innej usłudze. Nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie.

 b. Rezygnacja z wyprawy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia. Za dzień rezygnacji przyjmuje się dzień wpłynięcia oświadczenia do biura BAG.

 c. Przysługuje Klientowi zwrot dokonanej wpłaty w pełnej wysokości, jeżeli rezygnacja następuje z następujących przyczyn:

 • zmiana istotnych warunków wyjazdu – ceny, terminu, celu wyprawy.
 • odwołanie imprezy przez BAG.

Brak pisemnej rezygnacji z wyprawy w ciągu siedmiu dni po zawiadomieniu o tych zmianach jest równoważne akceptacji nowych warunków.

 d. W przypadku rezygnacji Klienta z innych powodów, dokonywane są potrącenia z dokonanych wpłat:

 • kwoty zadatku do 30 dni włącznie przed datą wyprawy
 • 50% wpłaty przy rezygnacji między 30-tym, a 10-tym dniem przed datą wyprawy
 • 100% ceny przy rezygnacji w termininie krótszym niż 10 dni przed datą wyprawy lub jeśli Uczestnik nie stawi się na spotkanie.

 e. Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów, nie przysługują odsetki od wpłat.

 f.  Zwroty wpłat dokonywane są w biurze BAG lub na koszt Klienta pocztą lub przelewem.

 g. Nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których Klient nie wykorzystał w czasie trwania imprezy.

 h. Odstąpienie od potrąceń może nastąpić tylko w przypadku, jeżeli Klient odstępując od umowy, wskaże osobę, której przekaże prawa i obowiązki wynikające z tej regulacji. Klient może tego dokonać bez zgody przewodnika przed terminem wyjazdu. Zmiany uczestnika w wyprawie należy dokonać niezwłocznie, pisemnie do biura BAG.

 

4. Przebieg wyprawy

 a. BAG zobowiązuje się zapewnić:

 • przebieg wyjazdu według programu
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w wariancie rozszerzonym o akcję śmigłowcową i koszty leczenia za granicą
 • odpowiedni sprzęt asekuracyjny oraz opiekę prowadzącego
 • powrót do kraju

 b. Klient zobowiązuje się:

 • posiadać aktualne dokumenty umożliwiające przekraczanie granic oraz przestrzegać przepisy celne dewizowe i porządkowe podczas wyjazdu. Za skutki nieprzestrzegania tych przepisów odpowiedzialność ponosi on sam,
 • przestrzegać zasad dotyczących uprawiania sportów górskich oraz podporządkować się poleceniom prowadzącego,
 • jakakolwiek samodzielna aktywność turystyczna jest możliwa tylko po zgłoszeniu prowadzącemu w formie oświadczenia ustnego przy świadkach.

Naruszanie przez Klienta porządku wyprawy, zasad bezpieczeństwa, czy też norm współżycia może spowodować usunięcie z listy uczestników. Wszelkie koszty w takim przypadku obciążają Klienta.

 c. Na pomyślny przebieg wyprawy mogą mieć następujące czynniki:

 • niekorzystne warunki atmosferyczne
 • choroba lub niedomagania uczestnika uniemożliwiające osiągnięcie celu wyprawy lub będące dla niego zagrożeniem
 • brak lub niewłaściwy sprzęt i wyposażenie
 • inne okoliczności, na które BAG nie ma wpływu

Wystąpienie tych czynników nie może być podstawą reklamacji dotyczących wyprawy. Decyzję o dalszym jej przebiegu w świetle powyższego podejmuje prowadzący w porozumieniu z uczestnikami.

 d. BAG zwraca równowartość niezrealizowanych punktów programu, jeśli fakt ten nastąpił z zależnych od BAG przyczyn. Dopuszcza się zastąpienie ich elementami o porównywalnej cenie i atrakcyjności.

 

5. Reklamacje

 a. BAG przyjmuje reklamacje w ciągu 7 dni od daty zakończenia wyprawy. Warunkami jej rozpatrzenia jest zgłoszenie przez Uczestnika zastrzeżeń prowadzącemu w czasie trwania wyprawy.

 b. Reklamacja musi być dostarczona w formie pisemnej

 c. BAG rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

 d. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu realizacji usługi, strony będą próbowały rozstrzygać polubownie, a w razie braku porozumienia przez właściwy sąd.

 

6. Ważne uwagi

UWAGA. Poszczególne, oferowane dalej wyprawy i aktywności ze względu na uwarunkowania prawne i inne, wymagają wybranych z posiadanych przez BAG kompetencji, dlatego BAG może pełnić rolę przewodnika, instruktora, trenera, organizatora i inne.

Wyprawy prowadzone przez BAG łączą w sobie elementy sportów ekstremalnych oraz górskich i mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia, nawet mimo zachowania wszystkich reguł bezpieczeństwa. Warunkiem udziału w proponowanych wyprawach jest zaakceptowanie tego faktu oraz wydrukowanie – podpisanie oświadczenia o ryzyku i oświadczenia zdrowotnego, które zostanie przesłane mailem po otrzymaniu zgłoszenia.