Warunki wyjazdu

Uczestnicy imprez BAG znajdują się pod opieką licencjonowanych przewodników górskich oraz pilotów wycieczek. Dbają oni o prawidłowy i bezpieczny przebieg imprezy, a jej uczestnicy mają obowiązek podporządkowania się ich poleceniom. Przy wycieczkach górskich pod opieką jednego wychowawcy znajduje się maksymalnie 10 niepełnoletnich uczestników. Przewodnik – pilot nie jest liczony jako opiekun i nie pełni takiej funkcji na wyjeździe.

Cena

Wycieczki autokarowe kalkulowane są przy założeniu, że jedzie 40 uczestników i do 4 opiekunów bezpłatnie, chyba, że w danej ofercie opisano inaczej. Ostateczna cena zależy od faktycznej liczby uczestników. W przypadku grup mniej licznych cena wzrasta. Dla stałych Klientów oferujemy zniżki i indywidualne warunki płatności.

Transport

Wycieczki są kalkulowane przy założeniu, że autokar wyrusza z Krakowa. Dla pozostałych miejscowości dochodzą dodatkowe koszty związane z transportem. Odbywa się on autokarem turystycznym, nie posiadającym klimatyzacji i toalety.

Zwiedzanie obiektów

BAG zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności realizacji programu, a także w przypadku okoliczności losowych, do rezygnacji z wybranych punktów programu. Należy pamiętać, że część obiektów jest nieczynna w poniedziałki, a niektóre obiekty wymagają wcześniejszej rezerwacji. Program zwiedzania obiektów podczas wyjazdu można indywidualnie negocjować.

Ubezpieczenie

Każdy z uczestników wycieczki (łącznie z opiekunami) powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania wycieczki. BAG oferuje na życzenie dodatkowe ubezpieczenia uczestników. Niezbędna jest wtedy imienna lista uczestników wycieczki.

Program wycieczki

Sugerujemy racjonalny dobór tematyki i trudności wycieczki do wieku uczestników. Dotyczy to zwłaszcza tras górskich. Uczestnicy wycieczek górskich powinni być odpowiednio wyekwipowani (buty sportowe lub turystyczne, odzież przeciwdeszczowa, itp.) Chętnie służymy radą.

 

Warunki uczestnictwa

 1. Zawarcie umowy z Biurem Aktywności Górskiej następuje w chwili podpisania przez Klienta “umowy – zgłoszenia”.

 2. Integralna częścią umowy są niniejsze warunki uczestnictwa, warunki wyjazdu oraz program wycieczki lub w przypadku wyjazdów szytych na miarę – opis .

 3. Biuro Aktywności Górskiej zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi ofertą i przyjętymi w formie zgłoszenia zamówienia Klienta.

 4. Przy zgłoszeniu Klient zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł. Pozostałą kwotę wpłaca nie później niż 10 dni przed wyjazdem, chyba że zostało w umowie ustalone inaczej. Przy zgłoszeniu na mniej niż 10 dni przed imprezą należy dokonać pełnej wpłaty.

 5. Niedokonanie w ustalonym terminie wpłat należności za imprezę jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy na warunkach rezygnacji Klienta.

 6. Biuro Aktywności Górskiej zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych. Jeżeli Klient powiadomiony o powyższych zmianach nie zgłosi rezygnacji w ciągu trzech dni od chwili otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.

 7. W razie nie dojścia imprezy do skutku lub nie wzięcia udziału w imprezie przez Klienta z przyczyn leżących po stronie Biura Aktywności Górskiej Klientowi zwraca się całą dokonaną wpłatę.

 8. Klientowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn osobistych (przerwał podróż, skrócił pobyt, nieszczęśliwy wypadek itp.) Równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana. Powyższe odnosi się również do przypadku, jeśli władze zagraniczne poszczególnych krajów nie wydadzą zezwolenia na wyjazd z powodów sobie wiadomych, na które Biuro Aktywności Górskiej nie ma wpływu.

 9. Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia Klienta lub nie stawienie się na imprezę. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez Biuro Aktywności Górskiej.

 10. Jeżeli Klient zrezygnuje z udziału w imprezie Biuro Aktywności Górskiej potrąca z wpłat Klienta:

  • całą zaliczkę w przypadku rezygnacji nie później niż 31 dni przed wyjazdem
  • 30% ceny imprezy w przypadku rezygnacji pomiędzy 30 a 16 dniem przed rozpoczęciem imprezy
  • 60% ceny imprezy w przypadku rezygnacji pomiędzy 15 a 5 dniem przed rozpoczęciem imprezy
  • 100% ceny imprezy w przypadku rezygnacji w terminie 4 dni przed rozpoczęciem imprezy

Wyżej wymienione potrącenia dokonywane są bez względu na termin podpisania umowy.

 11. Klient odpowiada za szkody powstałe z jego winy lub przez siebie wyrządzone i zobowiązany jest do pokrycia szkody na miejscu wyrządzenia, a w przypadku braku takiej możliwości zaplata należności z tego tytułu powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty otrzymania rachunku przez Biuro Aktywności Górskiej.

 12. Biuro Aktywności Górskiej przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone wyłącznie w formie pisemnej w terminie 7 dni po zakończeniu imprezy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest pisemne potwierdzenie zgłoszenia jej do osoby prowadzącej dana imprezę (przewodnik, pilot).

 13. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacja zawartej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe rzeczowo i miejscowe sądy.